අපි ගැන

Founded in 2006 by material science and engineering scientist in Ningbo, China , Sibranch Microelectronics aims to provide semiconductor wafer and service in China and all over the world. Our main products including standard silicon wafers SSP (single side polished),DSP (Double side polished), test silicon wafers and prime silicon wafers , SOI (Silicon on Insulator) wafer and coinroll wafers with diameter up to 12 inch, CZ/MCZ/FZ,Neutron radiation, almost any orientation, off cut, high and low resistivity,ultra flat, ultra thin, thick wafers etc.

11

මීට අමතරව, අපේ කණ්ඩායම චිත්රපට තැන්පත් සේවා,,, කප්පාදුවේ නැවත වැසීම, dicing, ආදිය ඉදිරිපත් කරයි (ඔක්සයිඩ්, නයිටයිඩ්, ලෝහ) සිලිකන් එපිතක්සීය ෙව්ෆර්ස්ද හා එපිටක්සීය සේවා (SOS, GaN, GOI ආදිය).

ඒ වගේම අපි පහත ෙව්ෆර්ස්ද සැපයීමට:

නිල් මැණික් ෙව්ෆර්ස්ද : 2 සිට 6 දක්වා අඟල්, A-තලය, R-තලය, එම්-තලය, සී-ප්ලේන්, epi-පෝලන්ත, දඩ බිම්, ආදිය

GaAs ෙව්ෆර්ස්ද : 2 සිට 6 දක්වා අඟල්, P, සහ එන් වර්ගය, අර්ධ සන්නායක, අර්ධ-පරිවාරක, ආදිය

SiC ෙව්ෆර්ස්ද : 2 සිට 4 දක්වා අඟල්, 4H-N, 6H-N, 6H-උප පොලිස් පරීක්ෂක, ආදිය

වීදුරු ෙව්ෆර්ස්ද : 2 සිට 8 දක්වා අඟල් සිලිකා, Borofloat, B270 ආදිය

තනි ස්ඵටික තිරුවානා ෙව්ෆර්ස්ද : අඟල් 2-6, එක්ස්-සැපයුම අත්හිටුවන, Y,-සැපයුම අත්හිටුවන, Z-සැපයුම අත්හිටුවන, ආදිය